De stukken op zerrouk.nl worden geplaatst en beheerd onder persoonlijke titel. De meningen die in de stukken worden geventileerd, staan niet per definitie gelijk aan de meningen van zijn opdracht- of werkgevers uit het verleden, heden of de toekomst.

Zerrouk.nl heeft het recht om reacties op berichten te verwijderen. Dit zal in de meeste gevallen gebeuren wanneer er sprake is van (aanzetten tot) haat, discriminatie of andere beledigende teksten. Wanneer en of hier sprake van is, bepaalt de admin.